Projekty Unijne

Wdrażanie strategii wzorniczej

WZUPIH „Spomer” Sp. z o.o. ul. Biskupska 7, 14-200 Iława realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu POPW.01.04.00-28-0019/21

„Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorniczej w firmie Spomer Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Cele projektu:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie oraz wprowadzenie na rynek nowych oraz znacząco ulepszonych produktów i usług przy współpracy z projektantami, design managerem oraz specjalistami ds.marketingu.

Planowane efekty:

  • powstanie nowych produktów oraz nowej marki;
  • wykorzystanie odzyskanego materiału w formie kruszywa na własnych inwestycjach , co przełoży się na obniżenie kosztów i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa;
  • wzrost sprzedaży, rozszerzenie rynków zbytu oraz poprawa wizerunku spółki;
  • wykorzystanie odebranego gruzu betonowego, ceglanego i zmieszanych odpadów z remontów do produkcji kruszywa;
  • recykling odpadów drewnianych i wykorzystanie powstałych w wyniku przerobu zrębek drewnianych do celów opałowych;
  • zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych jako surowiec do celów opałowych.

Wartość projektu: 3 723 210,00 złotych
Wkład Funduszu Europejskiego: 1 798 500,00 złotych